Kredyt otwarty w rachunku bieżącym

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym -

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na regulowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu do wysokości górnej granicy zadłużenia określonej w umowie.

Najważniejsze korzyści:

  • kredyt może być udzielony na okres do 3 lat (możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres bez konieczności spłaty limitu)
  • kredyt z przeznaczeniem na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, bez konieczności dokumentowania celu wykorzystania środków,
  • atrakcyjne zmienne oprocentowanie,
  • prowizja płatna jednorazowo lub kwartalnie,
  • dogodne formy zabezpieczenia kredytu.

Ostateczna decyzja w sprawie udzielenia kredytu następuje po dokonaniu oceny zdolności kredytowej oraz po sprawdzeniu wiarygodności kredytobiorcy.

Oprocentowanie:

Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy lub w oparciu o stawkę WIBOR 3M + marża Banku.

Oprocentowanie zmienne.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Opłaty i prowizje.

Z tytułu udzielenia kredytu Bank pobiera prowizję od przyznanego limitu oraz opłatę przygotowawczą zgodną z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy.