Kredyty dla Firm

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym

Kredyty dla Firm - Kredyt otwarty w rachunku bieżącym

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na regulowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.


Kredyt obrotowy na cele bieżące

Kredyty dla Firm - Kredyt obrotowy na cele bieżące

Kredyt obrotowy na cele bieżące jest kredytem przyznawanym w złotych, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Kredytobiorcy, związanych z działalnością gospodarczą. Uruchomienie następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym.


Kredyt inwestycyjny

Kredyty dla Firm - Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku podmiotu gospodarczego, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe polegające np.: na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.


Kredyt rozwojowy

Kredyty dla Firm - Kredyt rozwojowy

Kredyt rozwojowy przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy będącego podmiotem gospodarczym (rozwój Firmy, realizację zawartych umów i kontraktów, wzrost zatrudnienia itp.).


Kredyt strukturalny

Kredyty dla Firm - Kredyt strukturalny

Kredyt strukturalny przeznaczony jest na poprawę struktury bilansowej i poprawę bieżącej płynności podmiotu gospodarczego, a w szczególności na spłatę zobowiązań, spłatę kredytów w innych bankach, zwiększenie kapitałów własnych, itp