Zostań udziałowcem naszego Banku

Zostań udziałowcem naszego Banku -

Dołącz do grona współwłaścicieli Banku Spółdzielczego w Legnicy i zostań Udziałowcem instytucji finansowej posiadającej bogatą, ponad 70 letnią tradycję świadczenia usług bankowych

 

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Jakie korzyści możesz uzyskać pozostając członkiem Banku?

  • bierzesz udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierasz i jesteś wybierany do organów Banku Spółdzielczego, 
  • oceniasz działalność Banku Spółdzielczego,
  • uczestniczysz w podziale nadwyżki bilansowej.   

 

Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Członkiem Banku Spółdzielczego  może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. O uchwale Zarządu zainteresowany zostanie powiadomiony pisemnie w terminie dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w wysokości 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć) oraz zadeklarować i wpłacić, co najmniej jeden udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 200,00 zł (słownie złotych: dwieście).

Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/.

Zapraszamy do naszych placówek.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji.

 

Razem jesteśmy silniejsi! Razem możemy więcej!