Rachunek systematycznego oszczędzania SKARBONKA

Rachunek systematycznego oszczędzania SKARBONKA -

Terminowy rachunek systematycznego oszczędzania prowadzony w złotych jest przeznaczony dla osób fizycznych, które chciałyby ulokować swoje oszczędności w określonym celu bez obowiązku jego wskazania Bankowi.
Umowa rachunku systematycznego oszczędzania zawierana jest na czas 12 m, 36, 60 miesięcy, podlega automatycznemu odnowieniu, po upływie okresu umownego.

Zalety posiadania rachunku:

 • wysokie oprocentowanie:
  • 12 miesięczny - 1,00% w stosunku rocznym,
  • 36 miesięczny - 1,50% w stosunku rocznym,
  • 60 miesięczny - 2,00% w stosunku rocznym,
 • roczna kapitalizacja odsetek,
 • minimalna kwota deklarowanej wpłaty warunkująca prowadzenie rachunku systematycznego oszczędzania "SKARBONKA" wynosi 50 zł.
 • każda wpłata może być wnoszona w dowolnej wysokości, nie mniej jednak niż kwota zadeklarowana,
 • kwoty zadeklarowane winny być wnoszone systematycznie, przynajmniej raz w kwartale.