Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR -

KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (ARIMR)

1. LINIA Z

Przeznaczenie kredytu dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej:

  1. zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej, z zastrzeżeniem ust. 2  
  2. w przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie, na której oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las itp., przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie użytki rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być przedmiotem kredytowania oraz ich przydatność rolniczą. Zakup gruntów innych niż użytki rolne nie może być sfinansowany kredytem.
  3. w przypadku, gdy inwestycja obejmuje użytki rolne zabudowane, istnieje możliwość jej sfinansowania z kredytu przy udziale linii kredytowych: Z i RR, pod warunkiem przedłożenia przez wnioskodawcę wspólnego planu inwestycji uwzględniającego podział planowanych do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe z wyodrębnieniem finansowym i rzeczowym wymaganego wkładu własnego do każdej z nich i zostaną zawarte dwie umowy kredytu.

 

2. LINIA MRcsk

Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Przeznaczenie kredytu:

  1. Możliwość finansowania z kredytu zakupu użytków rolnych przez młodych rolników rozpoczynających działalność rolniczą.
  2. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze.
  3. W przypadku, gdy kredyt ma być przeznaczony na zakup działki wyodrębnionej geodezyjnie, na której oprócz użytków rolnych znajdują się np. nieużytki, las itp. przeprowadzenie nowego podziału geodezyjnego celem wyodrębnienia działki zawierającej wyłącznie użytki rolne nie jest wymagane, o ile w oparciu o dostępne dokumenty (wypis z rejestru gruntów) będzie można oznaczyć części działek mogące być przedmiotem kredytowania oraz ich przydatność rolniczą. Zakup gruntów innych niż użytki rolne nie może być sfinansowany kredytem.
  4. W przypadku, gdy inwestycja obejmuje zarówno zakup użytków rolnych jak i inne nakłady, możliwa jest jej realizacja przy udziale linii kredytowej MRcsk (wszystkie użytki rolne) i RR (pozostałe nakłady), pod warunkiem, że klient w planie inwestycyjnym uwzględni podział planowanych do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe, z wyodrębnieniem finansowym i rzeczowym kredytu oraz wymaganego wkładu własnego do każdej z nich i zostaną zawarte dwie umowy kredytu.

3. LINIA RR

Przeznaczenie kredytu dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej:

a) budowa, przebudowa, remont połączony z:

- modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,

- zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

b) zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka (zakupione, zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych),

c) zakup użytków rolnych w wysokości 10% wartości planowanych nakładów do sfinansowania z kredytu, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie był objęty pomocą ze środków publicznych,

d) zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków publicznych,

e) zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,

f) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

g) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,

h) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,

i) zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w lit. g i h elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,

j) zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,

k) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji o wysokości nie przekraczającej 12% kwoty kredytu, obejmujące:

- przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,

- opłaty za patenty lub licencje,

- koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego;

l) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w lit. a i b oraz e–i, do wysokości 2% wartości tych inwestycji

 

4. LINIA PR

Przeznaczenie kredytu na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów:

1) w przetwórstwie produktów rolnych:

a) budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,

b) zakup lub zakup i instalację (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych) maszyn lub urządzeń służących do:

- magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności,

- przetwarzania produktów rolnych,

- magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,

c) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych),

d) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych),

e) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych),

f) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych),

g) zakup  środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,

h) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, których wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu bankowego obejmujące:

- przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,

- opłaty za patenty lub licencje,

- koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego;

i) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w lit. a–c, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.

2) w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków:

a) budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania ryb, skorupiaków i mięczaków, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,

b) zakup lub zakup i instalację (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych) maszyn, urządzeń lub wyposażenia do:

- magazynowania lub przygotowania ryb, skorupiaków i mięczaków do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwa żywności,

- przetwarzania ryb, skorupiaków i mięczaków,

- magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży;

c) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub do magazynowania (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych),

d) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych),

e) zakup środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania,

f) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt (nie mogą mieć w dniu sprzedaży więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych),

g) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,

h) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie przekraczają 12% kwoty kredytu bankowego, obejmujące:

- przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,

- opłaty za patenty lub licencje,

- koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego;

i) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w lit. a–c, do wysokości 2% wartości tych inwestycji;

3) nabywania przez podmioty uprawnione:

a) akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków,

b) udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866).

 

5.LINIA K01

Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Przeznaczenie kredytu:

1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady inwestycyjne poniesione po dniu wystąpienia szkody niezbędne na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poprzez:

1) przywrócenie funkcji użytkowych:

a) zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń socjalnych, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów w obrębie gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów oporowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, pomieszczeń socjalnych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych,

b) uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,

c) elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;

2) przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:

a) kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne,

b) stada podstawowego inwentarza żywego;

3) zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej.

 

6.LINIA K02

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Przeznaczenie kredytu:

1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

2. Określone przez ARiMR niezbędne rzeczowe nakłady ponoszone na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego;

2) nawozów mineralnych;

3) środków ochrony roślin;

4) paliwa na cele rolnicze;

5) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych;

6) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych;

7) pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich;

8) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli;

9) pasz objętościowych.

 

7. LINIA DK01

Kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych – duże przedsiębiorstwa

Przeznaczenie kredytu:

1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady inwestycyjne, poniesione po dniu wystąpienia szkody, niezbędne na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, poprzez:

1) przywrócenie funkcji użytkowych:

a) zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także urządzeń i obiektów służących do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków w obrębie gospodarstwa, pomieszczeń socjalnych, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów w obrębie gospodarstw rolnych, dojazdów łączących punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecią dróg publicznych, ogrodzeń, murów oporowych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych, pomieszczeń socjalnych poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych,

b) uszkodzonych ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych i urządzeń do zarządzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie remontów kapitalnych,

c) elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej;

2) przywrócenie produkcyjności poprzez zakup:

a) kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem roślin na cele energetyczne,

b) stada podstawowego inwentarza żywego;

3) zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, urządzeń i oprogramowania do zarządzania procesem produkcji, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej.

 

8. LINIA DK02

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji rolnej– duże przedsiębiorstwa

Przeznaczenie kredytu:

1. Kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

2.  Określone przez ARiMR niezbędne rzeczowe nakłady ponoszone na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego;

2) nawozów mineralnych;

3) środków ochrony roślin;

4) paliwa na cele rolnicze;

5) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych;

6) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych;

7) pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich;

8) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli;

9) pasz objętościowych.