Kredyty preferencyjne inwestycyjne z dopłatą ARiMR

Kredyty preferencyjne inwestycyjne z dopłatą ARiMR -

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mogą być udzielone na działalność w zakresie rolnictwa, działalności produkcyjnej, przetwórstwa rolno - spożywczego, agroturystyki, usług dla rolnictwa oraz działów specjalnych produkcji rolnej.

Bank Spółdzielczy w Legnicy na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela następujących kredytów preferencyjnych inwestycyjnych:
 1. Linia nBR10

  przeznaczenie: realizacja inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych", których przeznaczeniem jest finansowanie inwestycji zmierzających do rozwoju zespołowych form użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwach rolnych do 300 ha użytków rolnych
  i działach specjalnych produkcji rolnej. Pod pojęciem gospodarstwa rolnego rozumie się gospodarstwo prowadzące produkcję rolną w oparciu o grunty własne lub dzierżawione w okresach wieloletnich

 2. Linia nBR13

  przeznaczenie: realizacja inwestycji w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce", z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych produkujących ziemniaki skrobiowe na cele produkcji skrobi oraz w zakładach produkujących skrobię ziemniaczaną.

 3. Linia nBR14

  przeznaczenie: realizacja inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce", których przeznaczeniem jest sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego, w zakładach uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa, w chłodnictwie składowym w zakresie zamrażania i składowania mięsa, oraz w zakładach przetwórstwa jaj.

 4. Linia nBR15

  przeznaczenie: to kredyt na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa", których przeznaczeniem jest sfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych produkujących mleko, w podmiotach zajmujących się skupem mleka bezpośrednio od producentów mleka i przetwórstwem mleka na przetwory mleczne.

 5. Linia nGP

  przeznaczenie: realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarze upraw rolnych, warzywnictwa, ogrodnictwa, chowu i hodowli zwierząt, działalności usługowej związanej z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt i produkcji mięsa.

 6. Linia nGR

  przeznaczenie: to kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, z przeznaczeniem zakup gruntów rolnych, na których są lub będą prowadzone działalności w zakresie:

  • upraw rolnych; warzywnictwa; ogrodnictwa
  • chowu i hodowli zwierząt
  • upraw rolnych połączonych z chowem zwierząt (działalność mieszana)
  • działów specjalnych produkcji rolnej.

 7. Linia nIP

  przeznaczenie: realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
  O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne (z wyłączeniem emerytów i rencistów), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 8. Linia nMR

  przeznaczenie: realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego na gruntach własnych lub dzierżawionych
  w okresach wieloletnich.
  O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 40 lat, posiadają wykształcenie rolnicze lub udokumentowany 3-letni okres pracy w rolnictwie, z wyłączeniem emerytów i rencistów, o ile prawo do renty zostało ustalone z tyt. niezdolności do pracy.

 9. Linia nNT

  Przeznaczenie: realizacja inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej zapewniających wysoką jakość produktu.


Bank na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela następujących kredytów preferencyjnych klęskowych. Kredyty klęskowe zapewniają bezpieczeństwo działalności gospodarczej dla osób zajmujących się działalnością rolniczą.
 1. Kredyt klęskowy nKL-01

  to rodzaj kredytu inwestycyjnego, który został uruchomiony na wznowienie produkcji
  w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny.

 2. Kredyt klęskowy nKL-02

  to rodzaj kredytu obrotowego na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny. Zostaje on uruchomiony na ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej.

Oferta kredytów preferencyjnych uzależniona jest od przyznanych dla Banku limitów dopłat i akcji kredytowej przez ARiMR.

Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, uzależnionej od stopy redyskontowej NBP.


CSK jest to kredyt z częściową spłatą kapitału o atrakcyjnym oprocentowaniu oraz długim okresie spłaty.

Kredyt może zostać udzielony na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, które pozwalają na osiągnięcie następujących celów:

 1. zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku;
 2. poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt;
 3. poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania;
 4. utrzymanie lub poprawa warunków w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska;
 5. poprawa jakości i promocja produktów rolnych;
 6. poprawa struktury agrarnej;
 7. poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy;
 8. tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych.

O Kredyt mogą ubiegać się następujące podmioty podejmujące lub prowadzące działalność określoną w Części II Zasad ARIMR:

 1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy;
 2. osoby prawne;
 3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Korzystając z Kredytu CSK zyskujesz:

 • środki finansowe na:
  • budowę, przebudowę, remont, modernizację budynków
  • zakup lub instalację maszyn
  • zakup użytków rolnych
  • zakup budynków lub budowli
  • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich
  • wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt
 • okres kredytowania - do 10 lat