Kredyt obrotowy na cele bieżące

Kredyt obrotowy na cele bieżące -

Kredyt obrotowy na cele bieżące jest kredytem przyznawanym w złotych, przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Kredytobiorcy, związanych z działalnością gospodarczą. Uruchomienie następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym.

Najważniejsze korzyści:

  • kredyt może być udzielony na okres do 3 lat, za wyjątkiem kredytu zabezpieczonego w formie pełnomocnictwa do rachunku bieżącego rozliczeniowego. W tym przypadku kredyt nie może być dłuższy niż 1 rok.
  • kredyt uruchamiany jest jednorazowo bądź w transzach,
  • pomaga w utrzymaniu bieżącej płynności,
  • wysokość kredytu - ustalana indywidualnie.

Oprocentowanie:

Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej określonej w Uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy lub w oparciu o WIBOR 3M + marża Banku.

Oprocentowanie zmienne.

Istnieje możliwość negocjacji oprocentowania.

Opłaty i prowizje.

Z tytułu udzielenia kredytu Bank pobiera prowizję od przyznanego limitu oraz opłatę przygotowawczą zgodną z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie krajowym w Banku Spółdzielczym w Legnicy:

  • opłata przygotowawcza - 1,00 % od kwoty kredytu, maksymalnie 300,00 zł.
  • prowizja - 1,00- 3,00%, minimum 300,00 zł.

Zapłata prowizji i opłaty warunkuje uruchomienie kredytu.